ఒగ్గు చుక్క

అతనొక ఒగ్గు కథా పిపాసి. తన జానపద కళలతో నిత్యం ప్రజల పక్షాన వుండి ప్రజలను మేలుకొలుపుతూ, చైతన్యపరుస్తూ జానపద కళల్ని…