కల్లోల కాలంలో మొగ్గ తొడిగిన కవి కామ్రేడ్ రిసారె

చాలా కాలం నుండి నేను “రక్త చలన సంగీతం ” కామ్రేడ్ రిక్కల సహదేవ రెడ్డి (రిసారె) పుస్తకం కోసం ప్రయత్నాలు…