అగ్గిపూల దారి

యేన్నో దూరాన మొదాటి పుంజులు గూత్తాంది. బురద రోడు మీద ఈరడు కొడుకు శంకర్ బిర్ర బిర్ర నడుత్తర్రు.ఆ బురదల అయ్యతోని…

జీతగాడు

ఏడుసుకుంట అచ్చి నుల్క మంచంల పన్నడు సుంగు.పుట్టి బుద్దెరిగినప్పటిసందీ సిన్న మాట గూడా అనలే ఒక్కలు సుత. ఇయ్యల్ల గూడెం పంచాయితీల…

భీమి

తెల్లారకముందే మైసడు సచ్చిండని గూడెం అంతా ఎరుకైంది. ఇంటి దగ్గరి మొగోళ్లు ఐదారుగురు ఉరికిర్రు. మైసని పెండ్లం భీమి ఇంటికాడ ఇద్దరు…