అగ్రహారంలో అలజడి రాగం

వితంతు వివాహాలకు, స్త్రీవిద్యకు సమర్థనగా సంఘ సంస్కరణల తొలిరోజుల్లో వీరేశలింగం పంతులు చేసిన వాదనలను ఇప్పుడు చదువుతుంటే ఉత్తి చాదస్తంగా తోస్తాయి.…

నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు…

Love after Love-Derek Walcott The time will comeWhen, with elation,You will greet yourselfarriving at your own…