ఈ తరం విమర్శ

ఈ పుస్తకంలో అలిశెట్టి ప్రభాకర్, సలంద్ర, రాప్తాడు గోపాలకృష్ణ, పునరంకితం సత్యనారాయణ కనిపిస్తారు. ఈ నలుగురూ విరసం సభ్యులు. విప్లవ కవులు.…

సృజనాత్మక విశ్లేషణ

సాహిత్యాన్ని అంచనా కట్టడానికి ప్రారంభం నుంచే కొన్ని ప్రమాణాలు న్నాయి. ఆ ప్రమాణాలతో రూపొందినదే సాహిత్య శాస్త్రం. శాస్త్రం అంటున్నామంటే నియమబద్ధ…