నక్క తోక!

నక్క వొకటి వుచ్చులో చిక్కుకొని తోక వదిలేసింది. ఆ అవమానం యెలా గట్టెక్కాలా అని ఆలోచించి వో వుపాయం కనిపెట్టింది. ఇతర…

దేశకాకి!

కాకి కాకి కడవల కాకికడవను తెచ్చి గంగలొ ముంచిగంగ నాకు నీళ్ళు ఇచ్చినీళ్ళను తెచ్చి ఆవుకు ఇస్తెఆవు నాకు పాలు ఇచ్చెపాలను…

క్వాక్… క్వాక్!

‘అసలు నేనెందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాన్రా దేవుడా?’ అనుకున్నాడు దేవుడు! అంతటి దేవుడి ముఖం కూడా దీనంగా పాలిపోయింది! కళా కాంతీ లేకుండా పోయింది!…

రచయిత… చిన్న చేప!

రచయితొకడు వో చిన్న చేపని పట్టుకున్నాడు. “నన్ను మళ్ళీ నీళ్ళలో వదిలేయ్. ఒడ్డు మీద చేపలు బతకవు. పైగా నేను చాలా…