బాల కార్మికులు

-తనుశ్రీ శర్మ(అనువాదం: హిమజ) అనేక ఆశలతో వెలిగే కళ్ళు,సంతోషకరమైన చిరునవ్వులుమృదువైన చేతులు, కోటి కమ్మని కలలుఇది కాదా పిల్లలను గుర్తించే తీరు…