గెరిల్లా కవే

గెరిల్లా కూడా కవిలాగేరాలే ఎండుటాకుల సవ్వడివిరిగే చెట్ల రెమ్మల చప్పుడునది ప్రవాహపు గలగలలుకానలలో రేగిన కారగ్గి వాసనకాలి మిగిలిన బూడిద కుప్పఏది…

ప్రజా యోధులకు సంజాయిషీ

జనస్వప్నాల ఆవిష్కరణలోజీవితాల్ని వెలిగించి చీకటిని ధిక్కరించినయోధులొరిగిన యుద్ధభూమికి తలవంచి నమస్కరిస్తున్నా నేల తల్లి ఒడిన నెత్తురు విత్తనాలైపోరువనాలై విరబూసిన ఆశయాలతో సాయుధమయ్యారు…