మరో భూమి

కాళ్ళ కింది నేలమరు భూమిని తలపించడం లేదుసూర్యుడు కూడా ఇటు రావడానికి తటపటాయిస్తున్నాడుభూమి కాళ్ళు తడబడుతున్నాయివైరి వర్గాల మధ్య భూమి. ఈ…