అప్పుడే బాగుంది…

అప్పుడే బాగుందితెలిసీ తెలియక అమాయకంగా ఉన్నప్పుడే బాగుందినాలాగే అందరూ ఉండి ఉంటారు అని అనుకున్నతెలియని తనం ఉన్నప్పుడే బాగుందిమనుషుల్లో కొందరు కిందకిఅడుగున…