మెర్సీ పెద్దమ్మ

బడిలో బండిని పార్క్ చేసి, హెల్మెట్ తీసి, బండికి తగిలించి బ్యాగు అందుకొని ఆఫీస్ వైపు నడుస్తున్నాను.   పిల్లలు, సహోద్యోగులు చెప్పే…