జీవితం అప్పుడే తెల్లారిందా?

“అబ్బా….ఏమిటో ఇంత గోలగా ఉంది. ఏమైంది, నా భార్య తాయారు ఎంత పిలిచినా పలకదే? అనుకుంటూ వంటిపై దుప్పటి తొలగించుకుంటూ లేచాడు…