ఎర్రజెండా కోసం పోరాడిన కళ్ళే ఎరుపెక్కాయి…

చెర గురించి నన్ను రెండు మాటలు మాట్లాడమన్నారు. ఏం మాట్లాడను? మాట్లాడాలంటే చాలా భయంగా ఉంది. బాధగా ఉంది. ఆయన రాసిన…