పునరావృత దృశ్యం

దృశ్యం మారుతుందేమోనన్న ఆశే గానిమళ్ళీ మళ్ళీ అదే దృశ్యం పునరావృత మౌతున్నదిఅనాది నుండి ఆధునికం దాకాపాతాళం నుండి అంతరిక్షం దాకాఎంత ఎగిసామని…