అనగనగా నిజాలను చెప్పిన కవయిత్రి అనిశెట్టి రజిత

మనిషి సంఘజీవి అని తత్వవేత్తలు, సంఘ సంస్కర్తలు నిర్వచనాలు ఇచ్చారు. ఐనా మనిషి తన వ్యక్తి గత జీవితానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తూ…