అనగనగా ఒక ఊరు

ఆకాశం మేఘాలను పరచుకుని పందిరి వేసింది. సూర్యుడు నిద్రలేచి కొండపై నుండి పైపైకి వస్తున్నాడు. జారిపోయే లాగును పైకి గుంజుకుంటు పరుగెడుతున్నాడో…