తెలంగాణ పల్లెల్లోకి తొవ్వచూపిన కవిత్వం

గమ్యానికొక మార్గం ఉండడం అంటే తెలిసిన దానిని కాపాడుకోవడమే మనం ఏది చూపినా, దేన్ని పట్టుకోగలిగినా అది తెలిసిన దాని ప్రతిరూపమే…

సుషుప్తి నుంచి – ఒక మెలకువలోకి

ఒక పుస్తకం చూడగానే ముందుగా ఆకర్షించేది ముఖ చిత్రం అయితే లోపల ఏముందో చూడాలని ఆసక్తి కలిగించేది ఆ పుస్తకాని పెట్టిన…