కొత్త సైకిలు

“ఏమిరా పవనూ… బడి తెరిసి ఐదు రోజులైంది. అయినా గానీ బడికి రాల్యా? ఈ పొద్దు వస్తాన్నావ్..?” అడిగినాడు రమేషు. “కొంచెం…