నా జ్ఞాపకాల్లో చెరబండరాజు

తన చుట్టూ ఉన్న పీడిత జన జీవన్మరణ సమస్యలే తన కవితా ప్రేరణలు అన్నాడు చెరబండరాజు. శాస్త్రీయమైన మార్క్సిస్టు అవగాహన తనకు…