మరణం ముగింపు కాదు

మృత్యువుతో నేను మరణిస్తానని చెప్పిందెవ్వరు నేనొక నదిని, సముద్రంలోకి ప్రవహిస్తాను  – నదీమ్ కాశ్మీ ‘అగ్గో గా బాగోతులాయన గిట్ట కొట్టుకుంటు…