ఇడుపు కాయిదం

“ఏం సంగతి బావా బిడ్డ పెండ్లి ఎప్పుడు జేస్తున్నవ్” ఓ పెండ్లి కార్యం బంతిభోజనం జేసుకుంట మల్లయ్యను అడిగిండు వీరయ్య. మాగ…