నా రాజకీయ మార్గదర్శకుడు చెరబండరాజు

మా సారు చెరబండరాజు విషయాలు ఈ విధంగా పంచుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా వుంది. నిర్ధిష్ట రాజకీయాలను పరిచయం చేసి…