వృత్తి కవిత్వానికి పట్టం కట్టిన దాతి!

కవిత్వం ఏమి చెయ్యగలదు? జీవితాన్ని సహానుభూతితో స్పృసించగలదు. బాధల్ని కష్టాలకి అక్షర రూపం ఇచ్చి ప్రపంచం ముందు ఉంచగలదు. కవిత్వానికి ఉన్న…

ఆత్మగౌరవ ప్రతీక “స్వయంసిద్ధ”

“మనిషి సామాజిక జీవి”, man is social animal. సమాజం లో పురుషులు, మహిళలు, బాలలు, వృద్ధులు ఇలా అందరూ ఉంటారు,…