దుగులి లేదు దీపంత లేదు

గాలిలో దీపాలు వెలిగించినవాన కురవని చినుకులునీటిపై తేలుతున్న బుడుగఅరికాళ్ళకు వసరు గూడు అల్లుకోరాని కాకులుఎన్ని భవంతుల మీద చేతి ముద్దెరలురెక్కల ఈకలు…