ఔను…నేను, బానిసకొక బానిసను!

ఈ దేశచిత్రపటం మీదమాయని మచ్చ ఏదైనా మిగిలి ఉందంటేఅది ఖచ్చితంగా నా ముఖమే అయి ఉంటుంది! నెత్తురోడుతున్న అనామక దేహం తెగిపడుతున్న నాలుకలు విరిగిపోతున్న పక్కటెముకలు చిధ్రమైపోయిన…

ప్రాణం ఖరీదు రెండు మామిడికాయలేనా?!

రోజూలాగే అతడు కళ్లల్లో వత్తులేసుకొని పిడికెడు మెతుకుల కోసం ఊరపిచ్చుకై తిరిగి ఉంటాడు ముక్కుపచ్చలారని పిల్లల కడుపాకలి తీర్చడానికి నిండు ప్రాణాన్ని…