సృజనాత్మక విశ్లేషణ

సాహిత్యాన్ని అంచనా కట్టడానికి ప్రారంభం నుంచే కొన్ని ప్రమాణాలు న్నాయి. ఆ ప్రమాణాలతో రూపొందినదే సాహిత్య శాస్త్రం. శాస్త్రం అంటున్నామంటే నియమబద్ధ…

జ్ఞాపకాల కవిత్వం

జ్ఞాపకం మధురమైనది కావొచ్చు, చేదుది కావచ్చు, మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. కొన్ని జ్ఞాపకాలు ఎంతకూ వదిలి పెట్టవు. కాలం గడిచేకొద్ది గాయాలు…

రాజద్రోహం

నేను రోజూ తరగతి గదిలో పాఠం బోధిస్తూ ఉంటాను ‘మను చరిత్ర’ పాఠం లో రాజ్యానికి ద్రోహం’ వినిపించింది. నేను తెలంగాణ…