‘సంతకం’తో సాహిత్య ప్రయాణం

‘సంతకం’ సాహిత్య వేదిక కవయిత్రి, చిత్రకారిణి కొండేపూడి నిర్మల, రచయిత్రి డా. అమృత లతల సంయుక్త సారథ్యంలో సాహితీ సదస్సు జరిగింది.…