వంట ఇంటిలో పిల్లి ఏమి చేయగలదు?

(గీతాంజలి కథ “ఎ క్యాట్ ఇన్ ద కిచెన్” పరిచయం) ప్రముఖ రచయిత్రి గీతాంజలి (డాక్టర్ భారతి) ప్రజ్ఞావంతురాలు, చేయి తిరిగిన…