మానేరు

మానేరు యాదులుఅలాగే తడి తడిగా ఉండనీకాలమా! చెరిపేయకు మానేరు నది ఒడిలో కూర్చుంటేచల్లని గాలితో పాటు జ్ఞాపకాలుముట్టడిలో ఖైదీ అయిపోతాను దాహం…

గుడ్డి కొంగలు

నువ్వు ఊరికి పోయి24 గంటలే గడుస్తోందినాకు మాత్రం 24 వేలవత్సరాల కాలంగా తోస్తుంది ఇంట్లో వుంటే మన్మరాండ్లసెలయేరు గల గలబడికి పోతే…

సెలవు లేదు

ప్రభుత్వం కల్లు లొట్టి మీది కాకిగ్రాఫిక్స్ లో అరిచే అభివృద్ధిలాఎదుగుదలను అందంగా కత్తిరించినక్రోటన్ మొక్కల్ని దిగాలుగా చూస్తూరోడ్డు వెంట ఉదయపు నడక…

తిప్పలు

బాప్ ఏక్ నెంబర్ అనుకుంటేబేటా బేటీ దామాద్ దస్ నెంబర్ చిన్నంత్రరం లేదు పెద్దంత్రరం లేదునోటికి ఎంత అస్తే అంతనరం లేని…

పద్యం పదిమంది గొంతు కావాలి

దేశీయ మద్యంలాపద్యం కిక్కు ఇవ్వాలి భవభూతి అనుభూతిమనసు సారె మీదసుతారంగా అచ్చరువు పొందేకళాకృతి సంపద పద్యంమట్టి పరిమళమై వ్యాపించాలి పద్యం పనిచేస్తూ…

అనంత విషాదగీతం

జలాశయాన్ని నిర్మించాల్సిందేనీళ్లను ఆపాల్సిందేనిప్పులాంటి నిజాలువంతుగా చెప్పాల్సిందేముంపు గ్రామం గోసవిషాదంగొంతు విప్పాల్సిందే మీరు పైసలు ఇవ్వచ్చుపరిహారం ఇవ్వచ్చుప్రాణానికి ప్రాణమైన ఊరును ఇవ్వలేరు కదాఇంటికి…

మట్టి తొవ్వ

మట్టినిపాదాలు ముద్దాడకఎన్ని ఏండ్లు అయిపోయాయి సిమెంటు ఇల్లు తారు రోడ్డుకాలు తీసి కాలు బయట పెడితేసూది మొన సందు లేకుండాసిమెంటు నిర్మాణాలు…