సట్టానికి సుట్టాలు

ఈ పోలీసోల్లు అయినోళ్ళకు ఆకుల్లో కానోళ్ళకు కంచాల్లో వొడ్డించేదానికి తయారైనారు. ఈ సట్టాలు గూడా అయినోళ్ళకు సుట్టాలుగా మారి పొయినాయి. ఆ…

ఉత్తర దచ్చినం

కొన్ని కలవ్వు అంతే. ఎదురెదురుగా ఉణ్ణా ఉత్తరదచ్చినం కలవ్వు. తూర్పు పరంటా కలవ్వు. పక్కపక్కే ఉణ్ణా రైలు పట్టాలు కలవ్వు. ఇంగ…

తేన్లో పడిన ఈగ

వరాల్రెడ్డి వొయసు అరవై యేండ్లకు యా మాత్రం తక్కవుండదు. అయితే ఆయనిప్పుడు పసి పిలగోడి లెక్కన పరిగెత్తతా ఉండాడు. అంతెత్తు నించి…

అరిమేని కుండలు

“కిష్టయ్యా! కిష్టయ్యా! నిన్ను ఎర్రగుంట పల్లి జగన్నాద రెడ్డి వొచ్చి పొమ్మనాడు” అని పిలిసిన పలుపుకి ఏదో ఆలోసెనలో ఉండే నేను…

సెయ్యని నేరం

పొద్దు పరంట వాలింది. మొగిలయ్యోలకు కలుపు తీస్తా ఉండే కూలోళ్ళు పైటాల సంగటి తిని మల్లీ మడిలోకి దిగతా ఉండారు. మా…

అర్ధరాత్రి సొసంత్రం

ఎలక్సన్ లంటేనే బలముండే వోడిదే రాజ్జిం ఇంగ పంచాయతీ ఎలక్సన్లంటే మాటలా? గొడవల్తో మొదులై గొడవల్తో ముగిస్తిందనే సంగతి తెల్సిందే ఈటి…