తేలు కుట్టిన దొంగ

దొంగను తేలుగుడితే అమ్మో! అబ్బో! నాకు తేలుగుట్టిందని అరస్తాడా? అరవడు. సంతలో పిత్తినోడి మాదిరిగా జారుకుంటాడు. ఈడా అదే జరిగింది. నేను…

తోటితనం

అందర్తో గూడా నేనూ సదివుంటే, ఏ అయ్యోరో గియ్యోరో అయ్యుండే వోడిని. అప్పుడు సదువుకోకుండా జేసినాను. ఇప్పుడు సదివుకునోళ్ళను సూస్తే దగ్గోత్తరంగా…

ఎలివాడ – 1

తొలికోడి కూస్తానే మెలకువచ్చేసింది. లేసి ఈదిలేకొచ్చి సూస్తే, పరంట పక్క ఆకాశింలో సందమామ సల్లని ఎన్నిల కురిపిస్తా ఉండాడు. ఊరంతా ఆ…

మాయని మచ్చ

దోపర ఇగంలో జరిగిన బార్తన, అన్నదమ్ముడు బిడ్డలు ఆస్తి పాస్తుల కాడ కొట్లాడు కొంటే వొచ్చింది. పచ్చాపల్లం భార్తన నలపై రెండూళ్ళు…