దేవుని స్వర్గం

ఒక తల్లి వస్తుందిమట్టిలో కలిసిపోతుందిఆమె కన్నీళ్లు మణులవుతాయిఆమె కడుపులోంచి ఒక చెట్టు వస్తుందిఅక్కడంతా అడవి మొలుస్తుందిఅడవి నీడల్లో జనం పుడుతుందివాళ్ళలోంచి తల్లి…