విసర్జన

ఈ దేశం చాలా సులభమైపోయింది విసర్జనకు!ఇక్కడి మనుషులు చాలా చవకైపోయారు క్షమాపణకు!! ఇక్కడ అగ్ర తలకాయలకు వెర్రి లేస్తే దళితుల్ని నగ్నంగా…

ఎందుకో ఇయ్యాల జెర గుబులైతాంది…!

అయ్యా… సార్… చిత్తం…అవునవును… అదే నిజం…మీరు చెప్పిందే వేదం…మీకంటే తెలిసినవారింకెవరున్నారు?మీ అనుభవమూ మీ జ్ఞానమూ మీ తెలివీ…అబ్బో ఇంకెవరికీ అవి సాధ్యం…