చిత్రకారుడి బొమ్మ

ఒక చేయి తిరిగిన ముసలి చిత్రకారుడు అక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు ఆలోచిస్తూ… అతడి చేతివేళ్ళు చాలా పొడవుగా ఉన్నాయి అతడో ముసలి…

అడవి పిలుస్తోంది

ఒక వర్షపు చినుకు పడగానేనాలోంచి ఏదో అడవి సువాసనేస్తుంది నిలవలేనితనం తోకనపడిన చెట్లన్నీ చుట్టబెడతానుప్రతి మొక్కనీ పిట్టనీ పలకరిస్తాను ఆ చోటులోని…