తమ యుద్ధాల గురించి నిర్భయంగా వివరించే వియ్యుక్క కథలు

ఎవరైనా ఎందుకు రాస్తారు? తమ ఆలోచనలు, కలలు తమకు తామే తరచి చూసుకోవడానికో, భద్రపరచుకోవడానికో రాస్తారు. లేదా తమ రచనలు ఇతరుల…