గతి తప్పిన కాలం

ఇవ్వాల్టి మనిషంటే?అట్టి ముచ్చట గాదుఅతన్ది అల్లాటప్పా పని అస్సలు లేదుబొడ్లె వరాలు మోరీలు ముల్లెకట్టుకొనిరామసక్కని పుట్క పుట్టిండాయేసుద్దపూసల సుద్దులోడుగ్యారడీ విద్దెల గమ్మతోడుపాణసరంగ…

కొలిమి

బొగ్గులు బుక్కి అగ్గి కక్కిన ఆకలి రక్కసి నేపథ్యంగా అక్షరాల కొలిమంటుకున్నది ఇకిలించే ఇజాలు బాకాలా బడాయి నైజాలు నిండార్గ నివురుతో…