ఆరు త‌ప్పులు

“కొంచెపు ముండా… ” ”ఏదైనా మీ ఊర్ల జరిగిన కథ జెప్పు బాలరాజు” అంటే రచయిత్రినని కూడా చూడకుండా ఇంత మాట…