అత్యాధునిక కవిత్వం ‘వాక్యాంతం’

‘వాక్యాంతం’ (End of the Sentence) అని కవితా సంపుటికి నామకరణం చేసినా వచనాన్ని కవిత్వంగా మార్చే వ్యూహాలన్నీ సమర్థవంతంగా వాడుకున్నారు…

పల్లేరు కాయలు

అనుకున్నదొక్కటిఅయ్యిందొక్కటిశాసనకర్తలైస్వజనుల శ్వాసకుకావలుంటరనుకొంటేపుట్టకొకడుచెట్టుకొకడుచీలినడిచే కాళ్ళ నడుమకట్టేలేస్తున్నరునోరుండి మాట్లాడలేనికాళ్ళుండి కదలలేనికట్టు బానిసలైనరునాలుగు అక్షరాలునేర్చినంకచీకటి దారుల్లోచుక్కల మధ్యన ఎలిగేసందమామలైతరనుకొంటేఉన్నత పదవులు కొట్టిఉదరపోషణ కొరకుఊడిగం చేస్తున్నరుఅధికారులైచట్టాల సాముగరిడీలు…