అక్షరం ఎప్పటికీ కుట్ర కాదు

అక్షరం ఎప్పటికీ కుట్ర కాదుఅది నిప్పేకానీ నివురుగప్పి వుందినిరసనల ఒత్తిడికిజైల్లే కాదున్యాయస్థానాల గదులు సైతంకదిలి పోవాల్సిందేకమిటీలు, కమీషన్ లు , అండర్…