రక్త రేఖ – అలిశెట్టి ప్రభాకర్ – 1

రక్త రేఖ – అలిశెట్టి ప్రభాకర్ – 2

‘సిటీ లైఫ్’ నేపథ్యం

గుండె నిండా బాధ కళ్ల నిండా నీళ్లున్నప్పుడు మాట పెగలదు. కొంత సమయం కావాలి. దట్టంగా కమ్ముకున్న విషాద మేఘాలు చెల్లాచెదురై…