అడివంచు రైల్వే స్టేషన్

అబ్బాయీ…! యెలా వున్నావు? యేం చేస్తున్నావు? యేమైనా తిన్నావా? యెప్పటిలాగేరొటీన్ పలకరింపులే! నువ్వు యెలా వుంటావో, యేం చేస్తున్నావో, యేమి తింటావో…

మనం ఎప్పటికీ ఒంటరి కాము

ప్రియ మిత్రమా, మనం కలిసి జీవించడానికి ఈ ఏడాది మార్చి 2 కి 30 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. నీకు గుర్తుందో లేదో…