జనం పాటకు వందనం

ప్రజా వాగ్గేయకారుడు గద్దర్ కు “కొలిమి” జోహార్లు అర్పిస్తోంది. తెలుగు సమాజంలో గద్దర్ పాట, ఆట, మాట రెండు, మూడు తరాలను…