క్లియరెన్స్ సేల్!

‘మన యిల్లే దేశం’ దేశభక్తితో అన్నాడు మా తమ్ముడు. ‘దేశమంత కుటుంబం మనది’ వీర దేశభక్తితో ఆన్నాడు మా అన్న. ‘మన…

మేరా ఇండియా మహాన్!

మేక్ ఇన్ ఇండియా! “డాడీ.. డాడీ.. రోడ్డు మీద పెద పేద్ద మేకులు పాతుతున్నారెందుకు?” “ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్టులు చేస్తున్నారు కదా?, అందుకు!”…

విత్తులు

ఎన్నుకున్నందుకు యేకంగా దేశాన్నే వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేశామని అనుకున్నారు నాయకులు! వాళ్ళు అలవాటుగా గోతులు తవ్వారు! గోతులంటే పాలన అని, అభివృద్ధి…

విచా‘రణము’

విచారణ మొదలైంది! పట్టాలపై పడివున్న పదిహేడు మృతదేహాలను బోనెక్కించారు! దేహాలు కావవి, నెత్తురోడుతున్న ఖండ ఖండాలైన మాంసపు ముద్దలు! కర్మాడ్ ప్రాంత…

పాలు రాట్లే!

“అమ్మా… పాలు రాత్లే” చెంకన చేరగిలబడి తల్లి పాలు కుడుస్తున్న పసిబిడ్డ మళ్ళీ అన్నమాటే అంది. కాని ఆ తల్లి విని…

చీడ పీడలు!

పిల్లల్ని కొడితే తండ్రనుకున్నారు! ఆ పిల్లల తల్లిని కొడితే మొగుడనుకున్నారు! ప్రజల్ని కొడితే పోలీసనుకున్నారు! కాదు, పోలీసే! పోలీసు యేక వచనం…

బెకబెక!

ఉరుము వురమలేదు! మంగలం మీద పడలేదు?! మండూకం మీద పడింది! మండూకపు జాతి మీద పడింది! కనిపించిన కప్పనల్లా యెత్తుకుపోతున్నారు! ఎక్కడికక్కడ…

విషం!

పుట్టలో పట్టనన్ని పాములు! సర్దితే అడవికి సరిపోయినన్ని పాములు! ఆఫీసు నిండా ఫైళ్ళన్ని పాములు! ఒక పుంజిడు కాదు! రొండు పుంజాలు…