ఇన్ టైం

(మనిషికి ఎలా జీవించాలో నేర్పటం చాలా ముఖ్యం. అది మానేసి కేవలం ఆర్జనకు సంబంధించిన విద్యలు మాత్రమే నేర్పటం వలనే ఈనాడు…

పెట్టుబడి వేసిన పీటముడి: ఘాచర్ ఘోచర్

“With adequate profit, capital is very bold. A certain 10 percent will ensure its employment anywhere;…

శిశిర

పారిజాత పూల వాసన చల్లగా చుట్టూరూ పరుచుకుని వుంది. నేల పైన రాలిన పారిజాత పూలు వెన్నెలలో పుట్టినట్టుగా వున్నాయి తెల్లటి…