వీరా సాథీదార్ మరణానికి అబటర్ (కారకులు) ఎవరు?

‘ప్యాసా’, ‘కాగజ్ కె ఫూల్’ నటుడు, దర్శకుడు గురుదత్ ఆత్మకథలైనట్లే ‘కోర్టు’ సినిమా వీరా సాథీదార్ ఆత్మకథ అని చెప్పవచ్చు. అక్కడి…