కర్పూరగంధి

1.వేలుచివరప్రార్థనని మోస్తుందామె ఉఫ్ అంటూ ఊదిగాలినీ ప్రార్థనతో నింపుతుందామె గాలిలో వేలును ఆడిస్తూఅక్షరాల్ని మెరుపుల్లా విడుదల చేస్తుంది 2.పరీక్ష మొహానవేలును ఇనుప…

ఇప్పుడు మరో గాయం

మట్టి ముఖంపై రెండు కళ్లు మొలిచాయి అక్కడ ఒక యుద్ధమే జరిగిందో ? ఓ నాగరికత విలసిల్లి గతించిందో ? ఒక…