దండకారణ్యంలో ఆపరేషన్ కగార్

పల్లవి : ధనధన తుపాకి మోతల నడుమాదండకారణ్యం – అదిగో దండకారణ్యంఆదివాసుల బతుకులపైనాకగార్ అంటూ యుద్ధం అడవిని కాజేసే యుద్ధంఈ యుద్ధం…

ఎవరో ఒకరు

పల్లవి:ఎవరో ఒకరుఎపుడో అపుడుపుడతారులేమళ్ళీ మళ్ళీజగతి వేదనేతన బాధగాలిఖిస్తారు అక్షరాల తారలనల్లిచరిత్ర నిర్మాతలే ప్రజలంటూ మళ్ళీ  | ఎవరో | 1) చలనమే…

కామ్రేడ్ కటకం సుదర్శన్

పల్లవి: కటకం సుదర్శనా-కామ్రేడా సుదర్శనాఎకడ నిన్ను చూడలేదుఎపుడూ మాట్లాడలేదుకనుమూసిన చిత్రమేకనికట్టు చేసినట్టుమనుసుతో మాట్లాడుతూ తట్టిలేపుతున్నదిఅడవిలొ అమరత్వమై ఆత్మబంధువైనది 1. ఎవరైనా ఒకసారే…

డప్పు రమేష్

పల్లవి :ధన ధన మోగే డప్పులల్లోడప్పాయెనా నీ ఇంటి పేరుగణ గణ మోగే గొంతులల్లోపాటాయెనా నీ ఒంటిపేరుఆడిందే డప్పు గజ్జె గట్టిపాడిందే…

మిత్ర పాటలు

సంస్కృతి మనుషులంత ఒకటానిసంఘర్షణె మార్పు అనీచరిత చాటుతుండ … మనచరిత చాటుతుండామనిషికి ప్రకృతికిజోడీ కుదిరిందిరానాగరికత ప్రగతికిమూలం అయ్యిందిరాఅదే అదే అదేరా అదేరా…

దండాలూ ఆర్కే నీకూ ఎర్రెర్ర దండాలూ

అడవి తల్లీ ఒడి అమ్మయి లాలించీనాదాఆకులు రాల్చిన నీళ్లూ జీవగంజయ్యీనాయాచుట్టూ ఇనుప కంచె పక్కన జనసేనపక్షుల జోహార్లూ ప్రకతి రాల్చే పూలూదండాలూ…