గద్దరన్న యాదిలో

అది 1974. నేను నా పదో తరగతి అయిపోయి హాస్టల్ నుండి వచ్చేసి మా ఊరు దేవరుప్పులలోనే వుంటున్నాను. ఇంకా చదివించే…

ఆత్మ‌గ‌ల్ల మ‌నీషి చెర‌బండ‌రాజు

‘కొలిమి’ నన్ను చెరబండరాజు గురించి నా జ్ఞాపకాలు రాయమన్నప్పుడు ఒక పక్క సంతోషం, మరో పక్క భయం కలిగింది. అంత గొప్ప…