జగిత్యాల మట్టిపై ప్రమాణం చేసిన కవి

నూనూగు మీసాల జగిత్యాల యువకుల ఆలోచనల్లోంచి 1973 లో ఆవిర్భవించిన సాహితీ మిత్ర దీప్తి చిరు కవితా, కథా సంకలనాలతో పాటు…