అలజడి అడుగుల సవ్వడి

ముంగుర్ల జుట్టు తో బక్క పల్చటి పొట్టి మనిషి వేదికనెక్కి పాడుతూ దుంకి ఎగురుతుంటే మేఘం వర్షించినట్లుంటుంది. ఎక్కడ బెసికి కింద…